Przyjęcia

Zasady kwalifikacji pacjentów do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego o profilu rehabilitacyjnym

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, Dz.U. Nr 112, poz. 654 oraz Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie kierowania do zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych, Dz.U. z 2012, poz. 731 z późn. zm. oraz umowa z Narodowym Funduszem Zdrowia o Udzielaniu Świadczeń Zdrowotnych Ubezpieczonym w NFZ.

Przy przyjęciu pacjenta wymagany jest dokument stwierdzający tożsamość (dowód osobisty) i dokument ubezpieczenia.

Wymienione poniżej dokumenty po wypełnieniu i podpisaniu można wysłać pocztą na adres NZOZ-u lub dostarczyć osobiście w dniach pracy w godzinach od 9:00 do 11:00. Czas oczekiwania na przyjęcie do ZOL wynosi około 4-5 miesięcy.

Skierowanie do ZOL powinno zawierać:

 1. Skierowanie lekarza
  Skierowanie lekarza POZ lub lekarza prowadzącego pacjenta z oddziału szpitalnego stwierdzający, że osoba ubiegająca się o skierowanie do Zakładu ze względu na stan zdrowia wymaga całodobowej opieki lekarskiej, pielęgnacji i rehabilitacji.
 2. Wywiad pielęgniarski i Zaświadczenie lekarskie
  Wywiad pielęgniarski przeprowadzony przez pielęgniarkę środowiskową (rodzinną lub społeczną) POZ.
 3.  Karta oceny świadczeniobiorcy kierowanego do ZOL.
 4. Wniosek o przyjęcie do ZOL
  zgodę osoby zainteresowanej, a w przypadku pacjentów niemogących wyrazić świadomej zgody na umieszczenie w ZOL zgoda członka rodziny lub opiekuna prawnego.
 5. Aktualne wyniki badań:
  OB, morfologia, badania ogólne moczu,
 6. Dokument stwierdzający wysokość dochodu osoby ubiegającej się o skierowanie do ZOL albo osoby zobowiązującej się do ponoszenia odpłatności za pobyt w Zakładzie:
  – zaświadczenie o wynagrodzeniu z zakładu pracy
  – ostatni odcinek renty/emerytury

W przypadku współistnienia z rozpoznaniem zasadniczym choroby psychicznej – zaświadczenie wydane przez specjalistę psychiatrę o braku przeciwwskazań psychiatrycznych do pobytu w ZOL (rehabilitacyjnym) z adnotacją o świadomej i dobrowolnej zgodzie.

 

Dokumenty do pobrania

Komplet dokumentów niezbędnych do starania się o przyjęcie do ZOL:

 

Wpłatę za pobyt w Zakładzie można dokonać na konto bankowe:

CREDIT AGRICOLE BP S.A. O/Jelenia Góra

54 1940 1076 3023 1681 0000 0000

 

 

TRANSLATE