Przyjęcia

INFORMACJA DLA PRZYJĘTEGO PACJENTA I RODZINY DO NIEPUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ ZGROMADZENIA SIÓSTR ŚWIĘTEJ ELŻBIETY

1.W dniu przyjęcia pacjent powinien posiadać: zestaw toaletowy ( przybory do higieny jamy ustnej, zębów lub protez zębowych, 2 gąbki, mydło w płynie, przybory do golenia, cążki do obcinania paznokci, chusteczki jednorazowe, szampon do włosów, dezodorant, balsam nawilżający do ciała, piżamę lub koszulę nocną, skarpety, ubiór sportowy i stabilne obuwie do rehabilitacji.
Rodzina zobowiązana jest do oznakowania(trwale-markerem lub wyszycie)odzieży pacjenta imieniem i nazwiskiem.
2.Zakaz zostawiania u pacjenta: nożyków, scyzoryków itp. ostrych narzędzi.
3. Od dnia przyjęcia pacjenta w ramach NFZ rodzina nie ma możliwości wykupienia
i realizacji recept , zasięgania porad u lekarzy i specjalistów POZ.
4.Rehabilitacja odbywa się według standardu w określonym cyklu:
a. w momencie przyjęcia dwa miesiące ćwiczenia, a następnie miesiąc przerwy i miesiąc ćwiczeń.
b. jest możliwość wykupienia rehabilitacji w miesiącu przerwy w ćwiczeniach za zgodą lekarza prowadzącego. Aktualny cennik dostępny u kierownika rehabilitacji.
c. zakład nie wyraża zgody na dodatkowe rehabilitacje, zabiegi i konsultacje, które nie zostały zlecone przez lekarza prowadzącego.
5. Odwiedziny pacjenta odbywają się codziennie w godz.13.00 – 16.00
6. Wyjście pacjenta na przepustkę odbywa się po wcześniejszym uzgodnieniu z lekarzem, obowiązuje też zgłoszenie w dyżurce pielęgniarskiej wyjście na przepustkę i wypełnieniu formularza przepustek oraz zgłoszenie w dyżurce pielęgniarskiej powrotu pacjenta z przepustki.
7.Informacje o stanie zdrowia pacjenta udziela tylko lekarz prowadzący po wcześniejszym umówionym terminie zgłoszonym w Izbie Przyjęć.
8. Zakład nie ponosi odpowiedzialności za zaginione rzeczy wartościowe pacjenta takie jak: pieniądze, biżuteria, dokumenty, aparat słuchowy, proteza szczękowa, okulary itp. Które znajdują się na oddziale, a nie zostały zgłoszone do depozytu w Izbie Przyjęć .
Jednocześnie informujemy, jeżeli w trakcie pobytu zostanie dostarczony sprzęt taki jak: wózek inwalidzki, balkonik, materac przeciwodleżynowy, biżuteria itp.
a nie zostanie to zgłoszone w Izbie Przyjęć i wpisany do depozytu, Zakład
nie ponosi odpowiedzialności w przypadku zaginięcia wyżej wymienionych przedmiotów.
9. Za celowe i umyślne zniszczenia przedmiotów, rzeczy będących własnością NZOZ Zgromadzenia Sióstr Świętej Elżbiety przez pacjenta, odpowiedzialność finansową ponosi sam pacjent lub rodzina.
10.Na terenie Zakładu obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu pod groźbą natychmiastowego wypisu, a palenie papierosów dozwolone jest w wyznaczonym miejscu.

11.Wypisanie z Zakładu następuje:
-gdy stan zdrowia przekracza 40 punktów w skali Barthel, która to ocena dokonywana jest raz w miesiącu zgodnie z rozporządzeniem NFZ.
W przypadku nie zabrania pacjenta z Zakładu do miesiąca po ocenie przewyższającej 40 pkt.
( czyli w przypadku nie spełnienia kryteriów NFZ na pobyt w Zakładzie Opieki Zdrowotnej Zgromadzenia Sióstr Świętej Elżbiety pacjent ponosi pełną odpłatność za pobyt w ZOL czyli jest pacjentem komercyjnym, wyjątek stanowią pacjenci, którzy mają przyznane miejsce w Domu Pomocy Społecznej, zatwierdzone dokumenty przez Ośrodek Opieki Społecznej i oczekuje na przyjęcie do wyznaczonego DPS.
12.W dniu przyjęcia należy zapoznać się ze szczegółowym regulaminem NZOZ Zgromadzenia Sióstr Świętej Elżbiety, który znajduje się na stronie internetowej i w dyżurce pielęgniarskiej.

Zasady kwalifikacji pacjentów do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego o profilu rehabilitacyjnym

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, Dz.U. Nr 112, poz. 654 oraz Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie kierowania do zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych, Dz.U. z 2012, poz. 731 z późn. zm. oraz umowa z Narodowym Funduszem Zdrowia o Udzielaniu Świadczeń Zdrowotnych Ubezpieczonym w NFZ.

Przy przyjęciu pacjenta wymagany jest dokument stwierdzający tożsamość (dowód osobisty) i dokument ubezpieczenia.

Wymienione poniżej dokumenty po wypełnieniu i podpisaniu można wysłać pocztą na adres NZOZ-u lub dostarczyć osobiście w dniach pracy w godzinach od 9:00 do 11:00. Czas oczekiwania na przyjęcie do ZOL wynosi około 4-5 miesięcy.

Skierowanie do ZOL powinno zawierać:

 1. Skierowanie lekarza
  Skierowanie lekarza POZ lub lekarza prowadzącego pacjenta z oddziału szpitalnego stwierdzający, że osoba ubiegająca się o skierowanie do Zakładu ze względu na stan zdrowia wymaga całodobowej opieki lekarskiej, pielęgnacji i rehabilitacji.
 2. Wywiad pielęgniarski i Zaświadczenie lekarskie
  Wywiad pielęgniarski przeprowadzony przez pielęgniarkę środowiskową (rodzinną lub społeczną) POZ.
 3.  Karta oceny świadczeniobiorcy kierowanego do ZOL.
 4. Wniosek o przyjęcie do ZOL
  zgodę osoby zainteresowanej, a w przypadku pacjentów niemogących wyrazić świadomej zgody na umieszczenie w ZOL zgoda członka rodziny lub opiekuna prawnego.
 5. Aktualne wyniki badań:
  OB, morfologia, badania ogólne moczu,
 6. Dokument stwierdzający wysokość dochodu osoby ubiegającej się o skierowanie do ZOL albo osoby zobowiązującej się do ponoszenia odpłatności za pobyt w Zakładzie:
  – zaświadczenie o wynagrodzeniu z zakładu pracy
  – ostatni odcinek renty/emerytury

W przypadku współistnienia z rozpoznaniem zasadniczym choroby psychicznej – zaświadczenie wydane przez specjalistę psychiatrę o braku przeciwwskazań psychiatrycznych do pobytu w ZOL (rehabilitacyjnym) z adnotacją o świadomej i dobrowolnej zgodzie.

Dokumenty do pobrania

Komplet dokumentów niezbędnych do starania się o przyjęcie do ZOL:

Wpłatę za pobyt w Zakładzie można dokonać na konto bankowe:

CREDIT AGRICOLE BP S.A. O/Jelenia Góra

54 1940 1076 3023 1681 0000 0000

TRANSLATE