RODO

Obowiązek informacyjny RODO:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej Rozporządzenie) informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety w Miłkowie z siedzibą Miłków Nowowiejska 43, 58 – 535 Miłków.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w celu realizacji usługi:

 1. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych
  tel. 75 757610323, e-mail: kadry@nzoz-milkow.pl,
  adres do korespondencji: Miłków Nowowiejska 43, 58 – 535 Miłków
 2. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji usług medycznych na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej (Dz. U. 2011 nr 112 poz. 654 z poźn. zm.).
 3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 20 lat.
 4. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. W przypadku nie udostępnienia danych wynikających z przepisów prawa, proces usługi medycznej nie będzie mógł być zrealizowany.
 5. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom.
 6. Jako administrator Państwa danych, zapewniamy prawo dostępu do Państwa danych, można je również sprostować, żądać ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Można  także skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych. W przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody, przysługuje Państwu prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Informujemy także, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.
 7. Państwa dane osobowe nie będą podlegać profilowaniu.

Klauzula informacyjna dla pacjentów

Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zgromadzenia
Sióstr św. Elżbiety w Miłkowie
Miłków Nowowiejska 43, 58 – 535 Miłków

Administratorem Twoich danych osobowych jest Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety w Miłkowie z siedzibą Miłków Nowowiejska 43, 58 – 535 Miłków. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w celu realizacji usługi:
1. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych
tel. 757610323, e-mail: kadry@nzoz-milkow.pl, adres: ul. Nowowiejska 43, 58 – 535 Miłków
2. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji usług medycznych na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej (Dz. U. 2011 nr 112 poz. 654 z poźn. zm.)
2.1. Moje dane osobowe będą przetwarzane:
a. na podstawie zgody udzielonej w celach określonych każdorazowo w przekazywanych formularzach zgody, w szczególności udzielanie osobie trzeciej upoważnienia do dostępu do informacji objętych tajemnicą medyczną oraz zgoda przekazywania dokumentacji medycznej innemu podmiotowi opieki zdrowotnej, zgody na wykorzystanie wizerunku w celu prezentacji działalności Zakładu (art. 6 ust. 1 lit. a i rat 9 ust. 2 lit. a RODO);
b. w celu wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Zakładzie w celu świadczenia usług medycznych na podstawie ustaw dotyczących ochrony zdrowia i ich aktów wykonawczych (art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2
lit. h RODO);
c. w przypadku pobytu w Zakładzie w celu wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
d. do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Zakład w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia, prowadzeniem prac konserwatorskich i napraw infrastruktury informatycznej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
e. w sytuacjach związanych z ochroną żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej, a osoba, której dane dotyczą, jest fizycznie lub prawnie niezdolna do wyrażania zgody, szczególnie w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia (art. 6 ust. 1 lit. d i art. 9 ust. 2 lit. c RODO).
3. Dane osobowe będą przechowywane od momentu zgłoszenia pacjenta do objęcia opieką zdrowotną do momentu przekazania dokumentacji do brakowania zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
4. Podanie danych jest wymogiem ustawowym.
W przypadku nie udostępnienia danych wynikających z przepisów prawa, proces usługi medycznej nie będzie mógł być zrealizowany.
5. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom.
6. Jako administrator Twoich danych, zapewniamy Ci prawo dostępu do Twoich danych, możesz je również sprostować, żądać ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz także skorzystać
z uprawnienia do złożenia wobec Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych. W przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody, przysługuje Ci prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Informujemy także, że przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.
7. Twoje dane osobowe nie będą podlegać profilowaniu.

Miłków dn. 02-11-2022 r. Dyrektor Zakładu

TRANSLATE